Передмова

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Тексти лекцій про історичні події, процеси і явища, що від­булися в Україні в соціально-економічному, суспільно-політичному та культурному житті з найдавніших часів до початку ХХ століття, обумовлені багаторічним досвідом роботи автора викладачем історії у школах та вищих навчальних закладах, особливостями його мето­дики викладання та появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем.

Кожна лекція дає відомості про покладені в основу її підго­товки джерела, стан висвітлення проблеми в сучасній історичній науці, підручниках та художньо-історичній літературі.

Історична інформація підтверджується витягами з історичних джерел та документів, уривками із наукових праць, виокремленими характеристиками найвизначніших діячів української історії. Прак­тика показує, що такий добір лекційних матеріалів поглиблює нау­ковий рівень текстів, робить їх корисними для підготовки семінар­ських занять, контрольних, курсових та дипломних робіт.

Принципові основи структури посібника пов'язані з хроно­логічною послідовністю у розкритті найголовніших історичних по­дій, процесів і явищ.

Матеріал розміщений у п'яти розділах, 27 лекціях: "Давня історія України. Київська Русь" (6 лекцій), "Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV- перша половина XVII ст.)" (4 лек­ції), "Українська національна революція 1648-1676рр. Створення козацької держави" (3 лекції), "Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси і явища в Україні кінця XVH -XVm ст." (6 лекцій), "Соціально-економічні, суспільно-полі­тичні та культурні процеси в Україні у ХІХ ст." (8 лекцій).

Після кожної лекції рекомендується перелік завдань і запи­тань, які викладач може використати для визначення ступеня засво­єння студентами щойно викладеного ним матеріалу. Крім цього, додається перелік рекомендованої літератури та науковий апарат до текстів.

Висловлюю глибоку вдячність доценту Рибаку Назару Бог­дановичу та старшому лаборантові Мохонько Людмилі Михайлівні за допомогу в роботі.