АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Гончарук П. С. Історія України

з найдавніших часів до початку ХХ століття

2-ге видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2009

УДК 94(477)(075.8) ББК 63.3(4УКР)я73 Г 65

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-906 від 27.04.2004)

Рецензенти:

Пінчук Юрій Анатолійович - завідувач відділу історіографії Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор; Путро Олексій Іванович - завідувач кафедри суспільних дисциплін Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історич­них наук, професор.

Гончарук П. С.

Г 65 Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Навч. пос. 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.

ISBN 978-966-364-770-8

Навчальний посібник об'єднує 27 лекцій з історії України з найдавні­ших часів до ХХ століття.

Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем.

У посібнику передбачені обов'язкові елементи вузівської лекції. Кожна тема розповідає про джерела, які покладені в основу її розкриття, стан висвіт­лення проблеми в наукових працях. Видання буде корисним для викладачів ву­зів всіх рівнів акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів.

УДК 94(477)(075.8) ББК 63.3(4УКР)я73

ISBN 978-966-364-770-8

© Гончарук П. С., 2009

© Центр учбової літератури, 2009