ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Увага до новітньої зарубіжної літератури зумовлена її глибоким впливом на фо­рмування духовно розвиненої, самостійно мислячої особистості зі стійкими мора­льними принципами та необхідністю ознайомлення з вершинними здобутками письменства ХХ—ХХІ ст. в контексті всесвітнього літературного процесу.

На вивчення спецкурсу «Історія новітньої зарубіжної літератури» відведено 36 аудиторних годин: 18 годин лекційних, 18 годин практичних занять, форма контро­лю — залік.

Програмою спецкурсу передбачено:

ознайомити студентів з найвагомішими творчими здобутками всесвітнього лі­тературного процесу;

поглибити знання про новітню зарубіжну літературу, відкрити нові імена все­світньо відомих письменників та їхніх творів;

розкрити характерні особливості індивідуального стилю митців;

закріпити знання з теорії літератури;

аналізувати художні твори, обґрунтовувати свою думку з приводу прочитано­го, виявити основні проблеми.

Навчальний посібник складено відповідно до програми спецкурсу. Він містить робочу програму, матеріали лекційних і практичних занять, а також методичні ма­теріали.

У виданні подано загальну характеристику творчого доробку видатних пись­менників ХХ—ХХІ ст., огляд та аналіз окремих їхніх творів.

Практичні заняття зорієнтовано на шкільну програму. Вони передбачають ана­ліз одного окремого твору з метою поглибленого засвоєння художнього тексту, найкращого його розуміння й усвідомлення. Запропоновано орієнтовний план про­ведення практичного заняття, завдання для підготовчого періоду, тексти художньої і критичної літератури, інструктивно-методичні матеріали. Теми, які винесено на практичні заняття, дають змогу сформувати в студентів уміння аналізувати інші твори письменників, які не представлені в посібнику, на вищому рівні, встановлю­вати між ними необхідні зв' язки, проводити типологічні зіставлення, чітко визна­чати їхнє місце у світовому літературному процесі.

Навчальний посібник стане знадобиться не лише студентам-філологам вищих навчальних закладів, викладачам і вчителям зарубіжної літератури, а й учням ста­рших класів шкіл гуманітарного профілю.