4.4. Бібліографія

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Автобіографія Милорада Павича // Всесвіт. — 2002. — № 7 — 8. — С. 26.

Ален У. Традиция и мечта. — М., 1970. — С. 86.

Алехо Карпентьєр — хронологія життя та творчості // Всесвіт. — 1981. — № 1. — С. 40—42.

Андрухович Ю. Читач книг, ловець безодень // День. — 1999. — 26 серпня. — С. 15.

Бах Р., Парриш-Бах Л. Предисловие к русскому изданию романа «Единственная» // Наука и религия. — 1990. — № 5. — С. 44.

БахтинМ. М. Литературно-критические статьи. — М.: Худ. лит., 1986.

Бахтин М. М. Эпос и роман / Сост. Бочаров С. Г.; Вступ. ст. Кожинов В. В. — М.:

Азбука, 2000.

Белов С. Ирвин Шоу: Профессия — беллетрист // Иностранная литература. — 1983. — № 6. — С. 32.

Бігун Б. «Останній світ» К.Рансмайра: звільнення від тексту чи непозбутність тексту? // Зарубіжна література. — 2000. — № 29 — 32. — С. 24—34.

Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту: Роман: Пер. с англ. Т. Шинкарь / Послесл. И. Головачёвой. — СПб.: Азбука, 2003. — 224 с.

Брэдбери Р. О скитаниях вечных и о Земле: Пер. с англ. / Сост. послесл. В. И. Скурлатова; вступ. слово В. А. Джанибекова. — М.: Правда, 1987. — 656 с.

Брэдбери Р., Ли Х., Сэлинджер Дж. Д. Вино из одуванчиков. Убить пересмешника. Над пропастью во ржи: Пер. с англ. / Сост. В. Ашкенази; Вступ. ст. А. Лиханова. — М.: Правда, 1988. — 656 с.

Брынных М. Пустота западни, или Невозможность прочтения Мураками // Зеркало недели. — 2003. — № 34. — С. 19.

Бульвінська О. І. «Ти бачиш, хід віків — то наче притча...». Жанр філософської при­тчі в творчості Річарда Баха і Пауло Коельо // Зарубіжна література. — 2004. — № 2. —

С. 7—11.

Бульвінська О. І. «Новий роман» Мілана Кундери: теорія і практика // Зарубіжна лі­тература в навч. закладах. — 2003. — № 11. — С. 28—35.

Бульвінська О. І. Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гі-пертекст // Зарубіжна література. — 2003. — № 5. — С. 35—40.

Васильева Е. К., Пернатьев Ю. С. 100 знаменитых писателей. — Харьков: Фолио,

2003.   — С. 199 — 203.

18.       Васильева Е. К., Пернатьев Ю. С. 50 знаменитых английских писателей. — Харьков:

2004.   — С. 341 — 350.

В мире фантастики: Сб. литературно-критических статей и очерков. — М.: Мол. гва­рдия, 1989.

Внутренняя сторона света (Проза М. Павича) // Вопросы литературы. — 2003. —

№ 11—12.

«Всі ми — діти світла»: Інтерв'ю журналові «Всесвіт». — 1990. — № 12. — С. 129.

Гарольд Пінтер — лауреат Нобелівської премії з літератури 2005 року // Зарубіжна література. — 2005. — № 46. — С. 1—2.

Грищенко Л. «Від історії людства до історії духовності». Матеріали до вивчення ро­ману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності» // Всесвітня література та культура. — 2001. — № 5. — С. 41 — 44.

Гузь О. А. О Чём кричит «молчание» в рассказе Мураками? // Зарубіжна літерату­ра. — 2006. — № 7 — 8. — С. 77—84.

Гусев Ю. Дождавшись свободы (дилемма «поэт-гражданин» в постсоциалистичес­кую эпоху) // Вопросы литературы. — 2001. — № 4. — С. 224—248.

Гюнтер Грасс. Жестяной барабан: Пер. с нем. / Предисл. И. Млечиной. — СПб: Аз­бука, 2000. — 730 с.

Гюнтер Грасс. Под местным наркозом: Пер. с нем.: Предисл. Е. Крепак. — СПб: Аз­бука, 2000. — 318 с.

Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ ст. — К., 2002. — С. 115—128.

Денисова Т. Н. Плутані стежки Дж. Апдайка // Всесвіт. — 1973. — № 10. —

С. 53—58.

Денисова Т. Н. Проза Дж. Апдайка // Всесвіт. — 1967. — № 7. — С. 30—32.

Денисова Т. Н. Роман і романісти США ХХ ст. — К., 1990. — С. 80—86.

Дітькова С.Ю. Приречені на самотність. До вивчення роману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 9. — С. 13—18.

Енциклопедія постмодернізму Пер. з англ. В. Шовкун; / За ред. Ч. Вінквіста та

Тейлора: Наук. ред. пер. О. Шевченко. — К.: вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. — 503 с.

Егерева Е. Павич, нарисованный за чаем // Новое время. — 1999. — № 36.

Ермолин Н. Человек-овца и Господь Бог. Харуки Мураками и его русские читатели // Континент. — 2002. — № 113. — С. 397—408.

Завадська Є. Відгомін культур Сходу у творчості Гессе // Всесвіт. — 1977. — № 5. — С. 17—20.

Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник для ВУЗів / За ред. Л. Г. Андрєєва — М., 2000. — С. 168—170.

Зарубіжна література ХХ століття // За ред. М. І. Борецького. — Львів, 2000. —

108—120.

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А—К / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2005. — С. 769—771.

Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. — Харьков, 2000. — С. 144—149.

Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. — Харьков: Фолио; М.: ООО «Изд-во Аст.», 2000. — 256 с.

Зверев О. Остання творча удача Ірвінга Шоу // Всесвіт. — 1985. — № 3. — С. 37.

ЙохенХибер. «Широкое поле»: драма вокруг нового романа. — Deutschland. 1998. —

№ 7.

Кабкова О. Істинність магічного простору мистецтва (за романом Дж. Фаулза «Маг») // Всесвіт. — 2006. — № 11 — 12. — С. 52—54.

Кабкова О.В. Коли відлітають ангели... (Проблемний аналіз новели Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 1998. — № 12. — С. 15—17.

Кальвіно І. Граф Монте-Крісто // Всесвіт. — 1991. — № 7. — С. 29—37.

Канторович И. Б. Легенды и действительность одного бестселлера (о притче Р. Баха «Джонатан Ливингстон. Повесть о чайке» // Проблемы жанра в зарубежной литературе (Ре-спуб. сб.). — Свердловск, 1979. — С. 56.

Карапуца В. Алехо Карпентьєр // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 9. — С. 33—35.

Касаткина Т. Русский читатель над японским романом // Новый мир. — 2001. — № 4 — С. 165—182.

Квіт С. Борхес, що косить галявинки // Зарубіжна література. — 2002. — № 20. —

С. 5.

Киченко О. Міфологічний простір постмодерністського роману: «Маг» Дж. Фаулза у контексті традицій // Всесвіт. — 2003. — № 5 — 6. — С. 5—8.

Киченко О. Європейський постмодернізм: витоки і сучасна літературна традиція. —

Всесвіт. — 2004. — № 5 — 6. — С. 24—26.

Коваленин Д. Лучший способ тратить деньги, или делать в период острой джазовой недостаточности // Мураками Х. Охота на овец: Пер. с япон. Д. Коваленина. — Спб.: Амфо­ра, 2003. — С. 467—478.

Ковбасенко Л. В. Хазарська міфологія від Милорада Павича // Всесвітня літерату­ра. — 2003. — № 4. — С. 11—14.

Корда М. Чайка Джонатан Ливингстон // На экране Америка. Сб. статей / Под ред. Кокарева Й. Е. — М., 1978. — С. 148.

Круглый стол «Феномен Джулиана Барнса»: Е. Тарасова, М. Табак, Д. Бондарчук, С. Фрумкина, М. Горбачёва, А. Романова // Иностранная литература. — 2002. — № 7.

Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918—1945 гг. (эволюция жанра): Учеб. пособие. —

Пермь, 1975.

Літературознавчий словник-довідник / Гром'як Р. Т., Ковалів Ю. І. та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с.

Лучук І. Прогноз на минуле, чи спогади про майбутнє (рецензія на «Зоряну мантію») // Дзеркало тижня. — 2002. — 4 — 20 грудня.

Мазур І. «Над нашим потоком гріхів та блукань...». За оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 14.

Мендельсон М. О. Роман США сегодня. — М., 1977. — 237 с.

Меншій А. М. Проблема самотності в японській літературі // Зарубіжна література. — 2006. — № 7 — 8. — С. 27—29.

Меншій А. М. Поетикальні домінанти творчості Мілана Кундери: На матеріалі рома­нів «Неквапливість, «Справжність» // Зарубіжна література в школах України. — 2006. — № 1 — С. 41—42.

Миллер Генри. Размышления о писательстве: Пер. с англ. и вступление А. Звєрєва) // Иностранная литература. — 1991. — № 8. — С. 53.

Михайлович Я. Проза Милорада Павича и гипертекст // Павич М. Стеклянная улит­ка. — СПБ., 2000. — С. 5.

Михальская Н. П., Аникин Т. В. Английский роман 20 века. — Москва, 1982. — 443 с.

Михальська Н., Щавурський Б. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. Том 2, Тернопіль, «Навчальна книга», 2006. — С. 311—313.

Млечина І. Художній світ Гюнтера Грасса. — Вікно у світ. — 1999. — № 5 — 6. — С. 154—161.

Морозова Т. Л. Образ молодого человека в литературе США — М., 1969. — 168 с.

Мулярчик А. Кролик Енгстром — 30 лет испытаний // Всесвіт. — 1991. — № 12. — С. 17—19.

Мулярчик А. С. Спор идёт о человеке: о литературе США второй половины ХХ в. —

М., 1986. — 201 с.

Наливайко Д. Шляхи Г. Гессе // Всесвіт. — 1977. — № 5. — С. 27—30.

Нев'ярович Н. Ю. Основні риси поетики «магічного реалізму» (На матеріалі опові­дання Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 2006. — № 6. —

С. 4—7.

Ненько І. Я. Відображаючи життя як хаос... (Про зумовленість ідейного змісту та поетики роману К. Рансмайра «Останній світ» постмодерністською світоглядною позицією його автора) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 5 — 6. — С. 109.

Ніколаева О. О. Стильові домінанти бароко в постмодерністському романі М.Павича «Хазарський словник». Спроба його стильового аналізу // Всесвітня література. — 2005. — № 1. — С. 44—47.

Новікова І. Не зрікайся своєї мрії. Матеріали до вивчення роману-пошуку Пауло Ко-ельо «Алхімік», 11 кл. // Зарубіжна література. — 2006. — № 15—16 (463—464). —

С. 33—35.

Овчаренко Н. Ф. Канадская литература ХХ века: Три грани эволюции. — К., 1991; Rosenberg J. H. Margaret Atwood. — Boston, 1984.

Ординець Л. П. Пауло Коельо в Україні. Враження від зустрічі з бразильським пись­менником, гостем Фатуму видавців у Львові // Зарубіжна література. — 2004. — № 11. — С. 51—54.

Павич М. Оповідання «Дамаскин» // Всесвіт. — 2002. — № 7 — 8. С. 47—73.

Павлова Н.С. Що таке театр «абсурду»? — М., 1968. — 41 с.

Павлова Н.С. Типология немецкого романа. 1900 — 1945. — М. — 1982. — 279 с.

Палій О. Проблема само ідентифікації людини в оповіданнях Мілана Кундери (Збір­ка «Смішні люди») // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 4. — К., 2003. —

С. 277—281.

Письменники Латинської Америки про літературу. — М.: Веселка, 1982. — 140 с.

Покальчук Ю. Магічний світ Хуліо Кортасара // Всесвіт. — 1981. — № 6. — С. 21—24.

ПокальчукЮ. Сучасна латиноамериканська проза. — К., 1978. — 210 с.

Помаранська О. Італо Кальвіно: біо-бібліографічний нарис // Всесвіт. — 2002. —

№ 11 — 12. — С. 32—33.

Проза писателей Латинской Америки. — М., 2003. — С. 437—651.

Пулина Г. А. Актуальные проблемы романа Р.Брэдбери «451° по Фаренгейту». 11 кл. // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 4. — С. 13—16.

Рада І. М. Пауло Коельо: постмодернізм чи після нього? // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 9. — С. 29—32.

РансмайрК. Останній світ. — К.: Основи, 1994. — 250 с.

Скобельская О. И. Сон в зеркальном лабиринте Борхеса // Зарубіжна література в се­редніх навчальних закладах України. — 2006. — № 2. — С. 48—54.

Стамат Т. В. Сон, навіяний коханням. За казкою-притчею Пауло Коельо «Алхімік» // Зарубіжна література. — 2004. — С. 16—18.

Стамат Т. Постмодернізм у школі // Зарубіжна література. — 2004. — № 16. — С. 16—20.

Стамат Т. В. Метаморфози як вихід з хаосу буття. Спроба інтерпретації роману Крістофа Рансмайра «Останній світ» // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12. — С. 17.

Степанов Г. В. Поучительный эксперимент Х. Л. Борхеса // Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. — М., 1988. — С. 154—159.

Стеценко Т. Комп' ютерна інтерактивність роману-лексикону Милорада Павича «Хазарський словник» // Зарубіжна література. — 2005. — № 13 (413). — С. 14—17.

Туровская М. Три жизни «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» // Иностранная литература. — 1974. — № 12. — С. 195—198.

Урнов М. Айрис Мердок: Литература и мистификация // Вопросы литературы. — 1984. — № 11. — С. 27.

Фуэнтес К. Новый латиноамериканский роман // Писатели Латинской Америки о литературе. — М., 1982.

Хулио Кортасар: краткая летопись жизни и творчества // Иностранная литерату­ра. — 2001. — № 4. — С. 23—30.

Цибенко Л. Крістоф Рансмайр і його роман «Останній світ» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 5—6. — С. 105.

Цофнас А. Дивлячись на пейзаж, намальований чаєм // Філософська думка. —

2001.   — № 5.

103.     Чистяков Г. Для него рай был похож на библиотеку... // Зарубіжна література. —

2002.   — № 20. — С. 7.

Чхартишвили Г. Невыносимая тяжесть легкости. Японская проза в конце века // Иностранная литература. — 1993. — № 5. — С. 239—244.

Шахова К. О. П'ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури: Г. Гауптман, Т. Манн, Г. Гессе, Г. Белль, Г. Грасс: Посібник. — К.: Юніверс, 2001.

Шерлаимова С. Философия жизни по Милану Кундере (французские романы чешс­кого писателя) // Вопросы литературы. — 1998. — № 1. — С. 244.

Эротика и литература (Из бесед в редакции) // Иностранная литература. — 1991. — № 9. — С. 35.