ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.  Система, зміст вищої освіти в Україні.

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

Тема 1. Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору. Удосконалення методів і форм організації навчання. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та розвинених країн світу. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість гуманізації навчального процесу.

Тема 2. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача.  Поняття педагогічної діяльності; її структура. Мотив педагогічної діяльності. Сутність і особливості педагогічної діяльності (педагогічні уміння, функціональні компоненти педагогічної системи). Педагогічна майстерність і особистість педагога.

Тема 3.  Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.  Сутність і класифікація форм організації навчання. Інші організаційні форми навчання (професійний тренінг та його етапи).

Тема 4. Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна підтримка навчального процесу ( аналіз комп’ютерних програм, організація навчання із застосуванням комп’ютера). Властивості комп’ютерних програм. Комп’ютерне навчання студентів у мережі Internet (основні завдання  і роль викладача для здійснення студентам допомоги в оволодінні знаннями Internet).

Тема 5. Методи навчання. Типологія методів навчання. Засоби навчання. Принципи модульної технології.  Дистанційні технології навчання.

Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії якості навчання (різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів). Діагностування й оцінювання знань, умінь та навичок студентів (різновиди контролю: модульний контроль, тестовий контроль: види тестів, технологія створення тестових завдань,  вимоги до тестових завдань, переваги і недоліки тестового контролю. Класифікація тестів, організація тестового контролю).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Тема 6. Самостійна робота студентів (основні напрями): сутність, організація, контроль; основні функції самостійної роботи. Види самостійної роботи. Самостійна робота студента під час лекцій. Недоліки в організації самостійної роботи студентів.

Тема 7. Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес. Педагогічна техніка. Критерії майстерності використання педагогічної техніки. Майстерність невербальної поведінки педагога.

Тема 8. Основи техніки саморегуляції в професійній діяльності педагога. Майстерність професійно-педагогічного мовлення. Техніка мовлення педагога як необхідна передумова словесної дії. Значення дихання для  мовця.  Голос як дієвий компонент мовлення. Дикційна й орфоепічна чистота мовлення: вимоги до дикції, володіння фонетичним диханням, удосконалення професійних характеристик голосу. Інтонаційна та образна виразність педагога, засоби її досягнення: функції інтонації, її складові; чинники, що визначають характер інтонації; засоби інтонаційного увиразнення мовлення, наголос як засіб виразності мовлення;  виразність мовлення і структурно-інтонаційна організація тексту; логічна та емоційна виразність; міміка і жести як компоненти виразності.

Тема 9. Формування професійної культури сучасних спеціалістів.  Професійне самовиховання педагога. Педагогічний контакт як досягнення взаєморозуміння, спільних поглядів і взаємодії у вирішенні педагогічних завдань. Рольові позиції педагога у контакті.

Тема 10. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування як діалог. Стилі і моделі педагогічного спілкування як вияв характерних особливостей взаємодії. Моделі спілкування педагога. Майстерність спілкування в процесі лекційного викладу матеріалу. Монолог як прихований діалог.

Навчальна дисципліна «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» належить до циклу гуманітарних дисциплін спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.090603 – «Світлотехніка і джерела світла»; 8.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 8.092103 – «Міське будівництво та господарство»; 8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 8.092202 – «Електричний транспорт»; 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»; 8.100402 – «Транспортні системи».

1.Організаційно-методичні вказівки

Роль і місце дисципліни у підготовці магістра

Метою дисципліни є ознайомлення із сучасними методиками викладання дисциплін у вищій школі, формування і вдосконалення професійних якостей і вмінь студента-магістра, методологією розробки методичних матеріалів до викладання та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять і контролю.

Предметом вивчення дисципліни є сучасні методики викладання навчальних дисциплін, які використовуються у вищих навчальних закладах. Головними завданнями є оволодіння професійними знаннями не тільки на теоретичному, але й на технологічному рівнях, свідомо конструювати педагогічний вплив на вихованця, прогнозувати його наслідки й ефективність результату.

Вивчення дисципліни «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» має забезпечити науковий підхід до сучасного навчального процесу, визначити його закономірності, а також виявити найбільш оптимальні форми, методи, засоби навчання і виховання, самовиховання особистості, посилити наукову компетенцію фахівця з вищою освітою.

2. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

– основні тенденції та перспективи розвитку вищої освіти в Україні;

– вимоги до організаційно-правового забезпечення вищої освіти;

– місце і роль методів та інноваційних технологій навчання;

– основні принципи комп’ютерної підтримки навчального процесу;

– теоретичні основи формування професійної культури сучасних спеціалістів;

– принципи педагогічної майстерності викладача: питання теорії і практики;

– зміст самостійної роботи студентів: сутність, організація, питання  контролю.

Вміти:

– характеризувати основні елементи системи та змісту вищої освіти в Україні;

– аналізувати та приймати рішення щодо критеріїв якості навчання та діагностики   знань;

– визначати основні параметри інформаційних ресурсів навчального процесу;

– ставити і вирішувати завдання з проблем самоактуалізації особистості;

– обґрунтовувати основні аспекти педагогічного спілкування.

3. Організаційно-методичні особливості проведення занять

Для підготовки фахівця з достатнім рівнем знань у програмі навчальної дисципліни «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». передбачений цикл лекцій у поєднанні із самостійною роботою студента.

Формування рівня вмінь студента-магістра здійснюється за допомогою раніше отриманих знань, шляхом проведення практичних (семінарських) занять із головних тем дисципліни.

Рівень знань студента підвищується у самостійній роботі, яка забезпечена консультаціями. Завдання на самостійну роботу видаються у ході практичних занять. Поточний контроль знань тих, хто навчається, здійснюється в проведенні тестування за основними темами.

Обов’язковою вимогою до сучасної методики викладання у вищій школі є знання основ методу конкретних ситуацій (кейс-стаді), який набув широкого застосування в усьому світі. Метою курсу є також ознайомлення майбутніх  молодих фахівців із сучасними методиками викладання у вищій школі та формування вмінь застосовувати кейс-стаді у практичній діяльності. Робота в цьому напрямку передбачає набуття студентами економічних спеціальностей та менеджерами теоретичних знань з основ методу конкретних ситуацій та практичних навичок щодо складання кейс-стаді.

У ході практичних занять студенти мають навчатися використовувати літературу і відповідні видання для вирішення практичних задач, виконувати завдання, вправи, здійснювати розробку фрагментів лекцій, що сприятиме активному засвоєнню основних положень курсу і забезпечить професійне становлення магістрів та способи і шляхи розвитку їхніх педагогічних якостей.

Ураховуючи, що навчальна дисципліна «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» викладається молодим фахівцям, важливо, що у ході проведення лекцій увесь навчальний матеріал узгоджується з раніше одержаними знаннями з курсів „Філософія” (як методологічна основа), „Основи педагогіки і психології”,  „Методика наукових досліджень” тощо.

Атестація слухачів курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти»:

– залік на основі тестового опитування;

– розробка методичних матеріалів до проведення занять із дисципліни викладання.

Для забезпечення індивідуальних потреб студентів-магістрів або, наприклад, молодих педагогів пропонуються такі спецкурси у межах 30 годин: “Мова і стиль реклами”, “Практична стилістика наукового мовлення”, “Психологічні особливості ділових стосунків”, “ Культура мовленнєвої поведінки керівника” тощо.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.