ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Суть процесу виховання.

Основні принципи виховання.

Мета, завдання й основні напрями виховання.

У процесі підготовки молодого покоління до життя навчання і виховання становлять нерозривну єдність.

Завдання виховання в навчальному закладі реалізується як у процесі навчання, праці, так і в цілеспрямованому впливі на вихованців у позаурочний час.

Процес виховання - система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

У ньому органічно поєднані змістовий (сукупність виховних цілей) і процесуальний (процес педагогічної взаємодії викладача та студента) аспекти.

До об'єктивних чинників процесу виховання належать суспільно-політичні, економічні процеси, що відбуваються в соціумі, події культурного життя, вплив культурного середовища.

Суб' єктивні чинники - соціально-педагогічна діяльність сім' ї та громадських організацій; начально-виховна робота працівників закладів освіти; вплив засобів масової інформації; заходи культурних установ, молодіжних об' єднань.

Оптимізація змісту, форм і методів виховання потребує всебічного врахування його принципів, в яких відображені закономірності виховного процесу.

Принцип виховання - керівне твердження, яке відображає загальні закономірності процесу виховання і визначає вимоги до змісту його організації та методів.

Узагальнюючи досвід виховної діяльності, вони є системою вимог щодо всіх аспектів виховного процесу, спрямовують його на формування цілісної особистості.

До основних принципів виховання належать:

Цілеспрямованість виховання.

Зв' язок виховання з життям.

Єдність свідомості та поведінки у вихованні.

Виховання в праці.

Комплексний підхід у вихованні. Будь-який систематичний виховний процес передбачає єдність:

мети, завдань і змісту виховання;

форм, методів і прийомів виховання;

виховних впливів закладу освіти, сім' ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці;

виховання і самовиховання.

Принцип комплексності вимагає враховувати вікові та індивідуальні особливості студентів, а також постійно коригувати виховні впливи залежно від рівня їх вихованості.

Виховання особистості в колективі.

Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю вихованців.

Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього.

Індивідуальний підхід до кожного вихованця.

Принцип систематичності, послідовності й наступності у вихованні.

11.       Єдність педагогічних вимог закладу освіти, сім' ї та громадськості.
Саме на поєднанні загальних і національних принципів виховання

вибудовується концепція українського виховання. Національні принципи виховання:

народність;

природовідповідність;

культуровідповідність;

гуманізація;

демократизація;

етнізація.

Всебічний розвиток людини є головною метою виховання, яке охоплює розумове, моральне, правове, екологічне, трудове, економічне, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв' язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має свої завдання і зміст.