АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Золотарьова І. М., Острянська Н. В. - Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.05070202, 7.092201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.092202, 7.05070203 «Електричний транспорт», 7.092203, 7.05070204 «Електромеханічні системи, автоматизація та електропривод»)

ХАРКІВ ХНАМГ 2012

Золотарьова І. М. Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.05070202, 7.092201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 7.092202, 7.05070203 «Електричний транспорт», 7.092203, 7.05070204 «Електромеханічні системи, автоматизація та електропривод») / І. М. Золотарьова, Н. В. Острянська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 36 с.

Головна мета видання - надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу психології, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.

Рецензент: канд. пед. наук, доцент Жигло О. О.

Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол №1 від 31 серпня 2011 року

© Золотарьова І. М., Острянська Н. В., ХНАМГ, 2012.