ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Курс педагогіка та психологія вищої освіти являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів.

Завдання вивчення слухачами курсу «Психологія вищої школи»:

Інтеграція і систематизація набутих у процесі професійного навчання знань про психологічні передумови підвищення якості вищої освіти.

Опанування знань про психологічні особливості студентського періоду життя людини та усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців.

Формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду творчого використання психологічних знань для вирішення конкретних завдань навчально-професійної та майбутньої науково-педагогічної діяльності.

Сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності через усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та передумов її опанування.

Конспект лекцій адресований студентам Харківської національної академії міського господарства, які вивчають даний курс згідно з планами за дисципліною: „Педагогіка та психологія вищої освіти".

Головна мета конспекту лекцій - надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.